Pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är närmast att betrakta som ”normalflora” i näsan hos små barn, och vanligast är att bakterierna koloniserar näsan utan att ge några symtom. Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas på daghem är bärare av pneumokocker. Eftersom bärarskap av pneumokocker i näsan är vanligast förekommande hos småbarn och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern. Framför allt sker detta i daghemsmiljöer. Småbarn blir vanligen bärare av pneumokocker under längre tid (en till flera månader) än äldre barn och vuxna (en till ett par veckor). Det finns ett 90-tal olika serotyper av pneumokocker. Ett tiotal av dessa är dominerande hos småbarn, sannolikt på grund av att det omogna immunförsvaret hos barn upp till sexårsåldern ännu inte förmår bekämpa dessa serotyper effektivt. Penicillin- och annan antibiotikaresistens ses framför allt bland dessa serotyper.

Penicillinresistenta pneumokocker (PNSP) har utvecklat resistens mot penicillin, ett viktigt antibiotikum mot pneumokocker. PNSP är ofta också resistenta mot ett eller flera andra vanliga antibiotika. Även om det i de flesta fall finns alternativa läkemedel innebär penicillinresistensen ofta att påbörjandet av en effektiv behandling fördröjs.


Prevenar13®

Dos: en dos till vuxna >18år av prevenar13®.