Vaccinationer - Vaccinkliniken i Nyköping

Vaccinationer

Få mer information på 1177 och Fästing.nu eller ladda ner apparna Vaccinkortet eller UD Resklar.

Hepatit A

I tropisk zon och östra Europa utbredd virussmitta via födointag och bristande handhygien. Ger kraftig leverpåverkan under månader med nedsatt förmåga att bryta ner gallfärgämnen. Huden blir gulaktig, kallas därför Gulsot. Små barn blir sällan lika sjuka som vuxna, men kan smitta närstående och dagisgrupper vid hemkomst.

Läs mer här

Hepatit B

Hög förekomst i många populationer i tropiska klimat, men även i missbrukarkretsar i västvärlden. Virus överförs via blod och slemhinnor och ger kraftig leverpåverkan med ökad risk för utveckling av levercancer. Många blir kroniska smittbärare. Viruset kan överleva i torkat blod upp till en vecka. Mkt liten virusmängd behövs för smittöverföring. Kan smitta via blod, sexuellt överfört, piercing, tatuering, nagelvård och annan kroppskontakt (t ex massage).

Läs mer här

Hepatit A+B

Ett kombinationsvaccin som skyddar mot både Hepatit A och B.

Läs mer här

Stelkramp

Kallas också Tetanus. En sporbildande jordbakterie som kan överleva i jord och smuts under mkt lång tid. Finns i hela världen. Hög dödlighet för oskyddade som smittas.

Vaccinet ingår i svenska grundvaccinationsprogrammet

Läs mer här

Difteri

Toxinbildande bakterie där smittade får symptom med hög dödlighet från hjärta, nervsystem och tillstrypning av luftvägar. Sällsynt, men utbrott i Ryssland och Östeuropa på mitten av 90-talet. Personer (främst kvinnor) födda före 1955 har sämre skydd. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet.

Läs mer här

Kikhosta

Bakterie som slår sig på luftvägarna. Ökad risk för dödlighet i spädbarnsgruppen. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Skyddseffekt av vaccinet sjunker med åren, liksom även immuniteten för dem som haft kikhosta i barnaåren. Vuxna kan smitta barn och tvärtom. Vaccinering upphörde för barn födda 1979-96.

Läs mer här

Polio

Virussjukdom som angriper nerver för muskelfunktion och andningsmuskler. Epidemisk utbredning innan allmänna vaccinationsprogrammet. Nästan utrotat men återfinns i vissa delar av Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan.

Läs mer här

Mässling, Påssjuka & Röda hund

Virusorsakade sjukdomar, ingår i allmänna vaccinationsprogrammet med dos vid 18 mån samt 6-8 år. Utbrott i Europa och andra delar av världen av mässling, pga låg vaccinationstäckning, har föranlett extra vaccinationer av otillräckligt skyddade resenärer. Födda före 1970 har sannolikt haft mässling som barn och har livslångt skydd. Födda 1970-81 kan ha fått en eller två doser. Födda efter 1981 har två doser och fullgott skydd. Vid osäkerhet om genomgången sjukdom eller om man bara fått en dos rekommenderas vaccination med minst en dos. Spädbarn som ej hunnit få 18-mån dosen kan vaccineras fr 9 mån ålder.

Läs mer här

TBE, Fästingburen hjärninflamation

Virussjukdom med utbredning över hela tempererade zonen från Koreahalvön till Skandinavien och ner till Mellaneuropa. Överförs av fästingar via gnagare och hjortdjur. Börjar som en influensasjuka och kan vara helt övergående men ett fåtal får spridning till nervsystemet efter ca 2 veckor. Symptomen kan variera från huvudvärk, koncentrationssvårigheter, förlamningar till medvetslöshet och kan hålla i sig under mycket lång tid. Dödsfall förekommer. Små barn drabbas lindrigare, men kan ha koncentrations- och minnesstörningar som inverkar på hela skolåldern. Livslång immunitet uppstår.

Läs mer här

Influensa

Virussjukdom som sprids epidemiskt över jordklotet varje år. Viruset förändrar sin skepnad under vägen och man framställer ett vaccin som man antar har skyddande effekt när viruset nått vår del av världen. Ibland förändrar sig viruset drastiskt, varvid allmänhetens skydd är sämre och det uppstår svårare epidemier med större spridning, typ ”asiaten”, Hong-kong influensan och senast ”svin-influensan”.

Läs mer här

Pneumokocker

Vaccinet skyddar inte mot alla typer av bakterier som kan ge lunginflammation men några av de vanligaste. Modernt vaccin (prevenar13®) skyddar bra mot invasiv (blodförgiftning, hjärnhinneinflammation mm) och har skyddseffekt även mot lunginflammation. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för små barn. Äldre vaccin (pneumovax®) har lite sämre skyddseffekt totalt och ganska dåligt mot just lunginflammation.

Läs mer här

Vattkoppor

Mycket smittsamt virus som tillhör de klassiska barnsjukdomarna. Oskyddade drabbas vanligen 14-17 dagar efter exposition för smitta. Man räknas som smittförande från någon dag före utbrott av koppor till att sista koppan torkat ut. Livslång immunitet. Vaccinet är ett levande försvagat virus och skall ej ges till individer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läs mer här

Bältros

Reaktivering av tidigare vattkoppssjuka med blåsor och ömhet/smärta i ett avgränsat hudområde. Ökad risk vid ökad ålder och nedsatt immunsvar. Vaccinet minskar risken att drabbas med ca 60% och av dem som drabbas minskar besvärliga efterverkningar (smärta) med ca 60%.

Läs mer här

Kolera

Kolera är en allmänt förekommande bakterie som sprider sig epidemiskt vid sviktande sanitära förhållanden, naturkatastrofer etc. Symptom uppstår med vattentunna diarréer till följd av ett toxin (gift) som bakterien utsöndrar. ETEC-bakterien är en närbesläktad mikrob som ger en typisk ”turistdiarré” av övergående art. ETEC är relativt vanlig i tropiska områden, särskilt Afrika och Indien, men även i Sydamerika och Sydostasien.

Läs mer här

Tyfoidfeber

Salmonella bakterie överförd mellan människor via förorenat vatten eller födoämne. Ger feber och svåra mag-tarmsymptom med ökad risk för dödlighet. Relativt sällsynt men drabbar ca 2 miljoner människor årligen, orsakar ca 200000 dödsfall.

Läs mer här

Gula febern

Myggöverförd virussjukdom med hög dödlighet i blödningskomplikationer. Förekommer i Tropiska Afrika och Sydamerika, epidemiska utbrott som kan drabba stor del av befolkningen.

Läs mer här

Japansk Encefalit

Myggöverförd virussjuka med gris som mellanvärd. Sällsynt men med hög dödlighet. Utbredning från Japan till Pakistan och ner till Indonesien i syd. Lokalbefolkningen ofta grundvaccinerad. Rekommenderas alla som vistas längre tid (>4v) eller återkommande i riskområden och särskilt under monsunperioder då myggor ökar i antal.

Läs mer här

Meningokocker

Bakteriell hjärnhinneinflammation, hög dödlighet. Förekommer i hela världen, men ökad risk vid ansamlingar av folk (pilgrimsfärder till Mecka, campusboenden) och säsongsvis i Västafrika.

Läs mer här

Rabies

Virussjukdom med 100% dödlighet. Överförs mellan varmblodiga djur via bett, saliv eller rivning. Vanligast med överföring av hund, kattdjur och fladdermöss men även apor och större gnagare. Över 55000 dödsfall årligen, vanligast i Indien och Afrika, men ökande förekomst i Sydostasien.

Läs mer här

Tuberkulos

Seglivad bakterie som fortfarande orsakar hög dödlighet i fattiga länder. Ca 1/3 av jordens befolkning är bärare och ca 2 miljoner dör årligen av sjukdomen. Vaccinet ger skydd mot allvarligt spridd TBC och visst skydd mot lungtuberkulos. Resenärer och t ex volontärer som skall vistas längre tid i miljöer med risk för smitta bör vaccineras i god tid före resan. Utgick ur allmänna vaccinationsprogrammet 1975-78, men ges fortfarande på begäran och till barn med risk för smittexposition vid ca 6 mån ålder. Vuxna kan endast vaccineras efter föregående PPD-test, vilket görs med en injektion på underarmen för kontroll av antikroppssvar.

Läs mer här

Malaria

Miljontals människor insjuknar varje år, och man räknar med att det årligen dör över en miljon barn i malaria enbart i Afrika. I Sverige rapporteras numera omkring 100 fall av malaria årligen. Samtliga är smittade utomlands, varav de flesta i Afrika.

Läs mer här

Denguefeber

Denguefeber är en myggöverförd virussjukdom med utbredning i stora delar av den tropiska och subtropiska världen. Högst förekomst rapporteras från Sydostasien, Karibien och Mellan-Sydamerika men man rapporterar även fall från Afrika och Europa. Myggan kan vara dagaktiv och trivs bra i miljöer där människor bor, även städer. Sjukdomsbilden kan vara som en enkel influensabild men även utvecklas till svårare och ibland livshotande symptom, i synnerhet när man drabbas en andra gång.

 

Läs mer här

RSV (RS-vaccin)

RSV (Respiratory Syncytial Virus) är mycket vanligt förekommande i samhället, där de flesta har exponerats under barnaåren, men man har endast en kortvarig immunitet. För spädbarn och äldre med nedsatt immunförsvar eller samsjuklighet kan en infektion i luftvägarna av RS virus vara mycket besvärlig och rentav livshotande. Viruset förekommer vanligen mer utbrett under vinterhalvåret och kan då skapa stora problem för sjukvården förutom på individnivå.

Läs mer här

Få mer information på 1177 och Fästing.nu eller ladda ner apparna Vaccinkortet eller UD Resklar.

Skrolla till toppen